Shrine/Temple

Kitakamakura

Engaku-ji Temple
Enno-ji Temple
Kencho-ji Temple
Jochi-ji Temple
Tokei-ji Temple
Meigetsu-in

Hachimangu

Sasukeinari-jinjya Shrine
Zeniarai-benten
Tsurugaoka Hachimangu

Kamakuragu

Egaraten-jinja Shrine
Kakuon-ji Temple
Kamakura-gu Shrine
Jyoumyou-ji Temple
Houkoku-ji Temple

Zaimokuza

Ankokuron-ji Temple
Anyoh-in Temple
Kuhon-ji Temple
Koumyou-ji Temple
Jyoei-ji Temple
Hongaku-ji Temple
Myouhou-ji Temple
Myouhon-ji Temple
Raikou-ji Temple

Hase

Kosoku-ji Temple
Kotoku-in Temple (The Great Buddha)
Gokuraku-ji Temple
Goryo-jinja Shrine
Hase-dera Temple